ระบบสืบค้นงานวิจัย


ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
1
การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย พ.อ.อ.สุริยะ พุ่มเฉลิมม 2556
2
การปรับปรุงกระบวนการการจัดส่งสินค้ากรณีศึกษา บริษัท วี แอนด์ พี เอ็กซแพนด์ เมททัล เอกนรี ทุมพล 2556
3
การประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ชุมชน ชาชงสมุนไพร เครื่องสำอางค์ ลูกประคบสมุนไพร ดร. ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ และคณะ 2556
4
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ให้แก่นักท่องเที่ยวของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค 2556
5
Digital Linear Gain Slope Equalizer Based on Bernstein Polynomials รศ.ดร.กนก เจนจิระพงศ์เวช 2557
6
การออกแบบวงจรดิจิทัลครอสโอเวอร์เน็ตเวอร์ค โดยใช้วงจรกรองความถี่แบบเบิร์นสไตน์ รศ.ดร.กนก เจนจิระพงศ์เวช 2557
7
การศึกษาความหลากหมายทางการบัญชีของแต่ละประเทศ ในกลุ่มอาเซียนตามทัศนะของผู้ทำบัญชี และอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ นงลักษณ์ เหรียญทอง 2557
8
ระบบการวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์ด้วยทฤษฎี การตอบสนองข้อสอบแบบอัตโนมัติ ผศ.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2557
9
Discovering Insights to Help English Language Learning Experience in Different Classroom Environment Maricell Nacpil Paras 2557
10
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภท พิพิธภัณฑ์และวัด: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ ดร. ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ นเรนทร์ แก้วใหญ่ 2557
11
โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง(นยปส.) รุ่นที่ 5 ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ 2557
12
โครงการศึกษาปัจจัยของการขับรถอย่างปลอดภัย และสร้างหลักสูตรการขับรถที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูง ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ อัสรียภรณ์ สง่าอารีย์กุล รวมพล จันทศาสตร์ นเรนทร์ แก้วใหญ่ นิตญา ก่อมขุนทด 2557
13
ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจด้านกิจกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพท์ ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2556
14
การรับรู้และความคาดหวัง ที่มีต่อสินค้าไพรเวทแบรนด์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นัทธีรา พุมมาพันธุ์ 2557
15
พฤติกรรมการตัดสินใจ ของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร อำพล นววงศ์เสถียร 2557
16
ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ ของไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ที่จดทะเบียน กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมพล จันทศาสตร์ อัสรียาภรณ์ สง่าอารีย์กุล 2557
17
ความต้องการของผู้ทำบัญชี ที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ในเขตบางนา และพื้นที่ใกล้เคียง ณฐา ธรเจริญกุล 2557
18
ต้นทุนการขนส่งรวมต่อเนื่อง หลายรูปแบบที่มีผลต่อการ เลือกรูปแบบการขนส่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ในจังหวัดสมุทรปราการ อำพล นววงศ์เสถียร สุรัตน์ จันทองปาน ฎาฎะณี วุฒิภดาดร สิทธิชัย ฝรั่งทอง ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ ชัญญญาณ์ ป้อมสา 2557
19
นวัตกรรมบ้านประหยัดพลังงาน กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน ในธุรกิจรับสร้างบ้าน กรณีศึกษา ของบริษัทคูลเฮ้าส์ จำกัด พิเชษฐ อุดมสมัคร 2557
20
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ ของความเครียดในการทำงาน ของพนักงานพินิจหน่วยงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ พรทรัพย์ สมิติษเฐียร 2556
21
การศึกษาการออกแบบเว็บไซต์สำหรับการให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมและชุมชน สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ ณมน จีรังสุวรรณ 2556
22
การกรองรูปภาพโดยใช้เทคนิค เรสโครไซต์เบอร์ ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ 2557
23
Equalization of Chrominance Gain Distortion Using Bernstein Polynomials Kanok Janchitrapongvej Chaipichit Cumpim Pongpan Rattanathanawan Virote Pirajnanchai 2557
24
Approximation of Amplitude Equalizer Based on q-Bessel Polynomials Kanok Janchitrapongvej Pongpan Rattanathanawan Vanvisa Chutchavong 2557
25
การศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รวมพร ทองรัศมี จารุวรรณ สกุลคู อรรณพ โพธิสุข จตุพล ยงศร 2557
26
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีต่อการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดนครปฐม นงลักษณ์ เหรียญทอง 2558
27
การบริหารเวลาของผู้บริหารเทศบาลในจังหวัดนครสวรรค์ นงลักษณ์ เหรียญทอง 2558
28
การรับรู้และความเข้าใจของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2558
29
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจ ด้านกิจกรรมทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสมุทรปราการ ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2558
30
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับอุปนิสัยของนักศึกษา โดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิ์ภาพยิ่ง รัตนาภรณ์ ขาววัด 2558
31
Adoption of XBRL in Thailand ณฐา ธรเจริญกุล 2558
32
การรับรู้และตระหนักต่อการตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จริยา ศรีจรูญ 2556
33
การตลาดภายใน : ทำไมต้องให้ความสำคัญ นัทธีรา พุมมาพันธ์ 2558
34
การตลาดทางตรงกับฐานข้อมูลลูกค้า ธรรมสรณ์ โมราวรรณ 2558
35
แนวโน้มค่านิยมพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยศตวรรษที่ 21 นิยม กริ่มใจ 2558
36
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าขาออก ของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2558
37
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน แผนก CONCOL:EXPORT เอกนรี ทุมพล 2558
38
พฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางของนักศึกษาที่อาศัยอยู่ ในเขตปริมณฑล เพื่อเข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตเมือง สิริกร ประทุม 2558
39
Argo-Cultural Tourism Routes Development Based On Local Wisdom of People in Sao Hai Dirtrict,Saraburi Province โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล 2558
40
การวิเคราะห์ปัจจัยและความยืดหยุ่นของปัจจัยในการเลือกรูปแบบ การขนส่งของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ อำพล นววงศ์เสถียร 2558
41
รูปแบบนวัตกรรมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ : เทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามอง พิเชษฐ อุดมสมัคร ขวัญใจ เพิงระนัย 2558
42
ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนสำหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ 2558
43
องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานในบริษัทด้านโลจิสติกส์ วัลยา ชูประดิษฐ์ 2558
44
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวกับโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พันธ์วลี รวมรีย์ จิตรกัณฐ์ ไพรพิสุทธิ์ 2558
45
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทางเลือก(ทางรอด)ของการท่องเที่ยวไทย จิตรกัณฐ์ ไพรพิสุทธิ์ เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา 2558
46
มิติใหม่แห่งการท่องเที่ยว ผู้หญิงคนเดียวก็เที่ยวได้ นวพร บุญประสม 2558
47
ระบบแจ้งเตือนและค้นหารถจักรยานยนต์เมื่อถูกโจรกรรม ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ 2558
48
ระบบแจ้งเตือนความไม่พร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย สุชาติ รมณียารักษ์ 2558
49
ระบบจัดการงานซ่อมบำรุงฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรณีศึกษาบริษัทท่าอากาศยานไทยฯ ปัญจรัตน์ หาญพานิช 2558
50
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการควบคุมยานภาคพื้นดินไร้คนขับ ธีระพล ลิ้มศรัทธา 2558
51
ระบบคำนวณค่าน้ำปะปาแบบดิจิตอล สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2558
52
Application of Logarithm, Wavelet and Contourlet Transform for Video-frame Quality Improvement ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ 2558
53
การรับรู้และความตระหนักเกี่ยวกับจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2558
54
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดวิธีเพาะเลี้ยงปลาสลิด ในจังหวัดสมุทรปราการ นันทรัตน์ กลิ่นหอม 2558
55
แนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยี 4G LTE ในเขตกรุงเทพมหานคร เชาวลิต จันภิรมย์ 2556
56
การออกแบบรูปแบบจัดการศึกษาแบบบูรณาการเรียนกับการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.อ.อ.สุริยะ พุ่มเฉลิม 2558
57
การออกแบบรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษา แบบบูรณาการเรียนกับการทำงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.อ.อ.สุริยะ พุ่มเฉลิม 2558
58
Communicative Strategies for Overcoming Language Barriers: A Case of Fourth – Year Business English Students’s Learning Business Case Studies MaricelNacpilParas 2558
59
The Great Artist’s View on Marriage: Henry James and the Golden Bowl AmpronSrisermbhok 2558
60
Empowerment of Woman through LiteraryImagination. A comparative study of maleand female authors’ points of view towards their protagonists’ failures and achievements AmpronSrisermbhok 2558
61
A New Paradigm for an Open Learning through Feminist Writing AmpronSrisermbhok 2558
62
อำนาจศาลในกฎหมายการชุมนุมสาธารณะของประเทศไทย ญาณวัฒน์ พลอยเทศ 2558
63
แนวคิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมือง กรณีการจัดตั้ง กลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรี วีระพงศ์ เชาวลิต 2558
64
การบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของการท่าเรือ แห่งประเทศไทย อนุชาติ บุนนาค 2558
65
การศึกษาสภาพการดำเนินงานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภูษิตย์ วงษ์เล็ก 2558
66
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ ในประเทศไทย ไชยยศ ไชยมั่นคง สุภาพร โครตสงคราม 2558
67
ปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท อาร์เจ โลจิสติกส์ จำกัด ไชยยศ ไชยมั่นคง นพปฎล ล่ามกิจจา 2558
68
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ กับการตัดสินใจ ของผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางระบบอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว อนุชาติ บุนนาค มธุรส สำราญ 2558
69
ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการให้บริการสายการบินไทยสมายล์ ไพโรจน์ เกิดสมุทร สิริวัฒน์ มีแสงพราว 2558
70
ตัวแบบการบริหารจัดการของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเกษตรตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรณีศึกษาบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อนุชาติ บุนนาค 2558
71
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสาหร่ายทะเลปรุงรสตรามาชิตะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อนุชาติ บุนนาค มาโนฃ นวลละออ 2558
72
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านเบเกอร์ เลิฟเวอร์ ไพโรจน์ เกิดสมุทร สายพิณ ไกรผา 2558
73
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพผลของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไพโรจน์ เกิดสมุทร วัลยา ชูประดิษฐ์ อุไรรัตน์ สุระเสน 2558
74
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และประสิทธิภาพการให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จตุพร สังขวรรณ ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร ปรานอม แก้วแกมทอง 2558
75
ศักยภาพการดำเนินการกระจายสินค้าที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ จตุพร สังขวรรณ ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร พรทิพย์ เอี่ยมสอาด 2558
76
ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการควบคุมการบริการ ของบริษัทบางกอกคอนเทนเนอร์ ดีโป จำกัด ไพโรจน์ เกิดสมุทร รุจจิรดา สกุลปณชัย 2558
77
ความคิดเห็นของพนักงานต่อกระบวนการบริหารของบริษัท จี-เทคคุโตะ อีสเทิร์น ไพโรจน์ เกิดสมุทร ศราวุธ จิตรฐาน 2558
78
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนาทาชา ศรีเอชั่น จำกัด ไพโรจน์ เกิดสมุทร โชติกา เพ็งไข 2558
79
การปฏิบัติการคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า จังหวัดนครราชสีมา ไพโรจน์ เกิดสมุทร วันดี ฤทธิ์เดช 2558
80
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ไพโรจน์ เกิดสมุทร ทศพร อมรทรรศ์ 2558
81
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อประสิทธิภาพผู้ ให้บริการ ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเละระหว่างประเทศ กรณีบริษัทผู้ส่งออกในเขตนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร ระยะที่ 4 จังหวัดชลบุรี ไชยยศ ไชยมั่นคง ชลิดาธนายศนนท์ 2558
82
แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัทยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด ไพโรจน์ เกิดสมุทร สุพรรษา ขำสอาด 2558
83
คุณภาพบริการด้านการขนส่งของบริษัท เอเอ จำกัด ไชยยศ ไชยมั่นคง อมรรัตน เข็มมะลัง 2558
84
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ กรณี ร้านวิชชิ่งเวล ไพโรจน์ เกิดสมุทร เอกอุฃุกร งามละมัย 2558
85
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน: การพัฒนาที่ยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา นเรนทร์ แก้วใหญ่ 2558
86
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (รุ่นที่ 15) เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ 2558
87
การศึกษาแนวทางการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการจำหน่ายหนี้ศูนย์ของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์การณีศึกษา: บริษัมที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นงลักษณ์ เหรียญทอง 2559
88
ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อมูลค่าตลาดของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศิริวรรน หว่องเจริญ 2559
89
การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ ณฐา ธรเจริญกุล 2556
90
การนำเทคโนโลยี Extensible Business Reporting Language (XBRL) มาใช้ในประเทศไทย ณฐา ธรเจริญกุล 2559
91
การศึกษาอุปนิสัยของนักศึกษาโดยใช้หลักการเจ็ดอุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิภาพ รัตนาภรณ์ ขาววัด 2559
92
การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2559
93
การสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล จริยา ศรีจรูญ 2559
94
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าด้วยวิธีการวัดความพึงพอใจลูกค้า นัทธีรา พุมมาพันธ์ 2559
95
แนวโน้มค่านิยมพฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทย ศตวรรษที่ 21 นิยม กริ่มใจ 2559
96
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแนวใหม่ นิยม กริ่มใจ 2559
97
การสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ บุษบา อู่อรุณ 2559
98
กลยุทธ์การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมดูแลผิวหน้าของประชาชนในจังหวัดชลบุรี บุษบา อู่อรุณ 2559
99
การปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บบรรจุภัณฑ์ภายในคลังสินค้า: กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ำปลา รวมพล จันทศาสตร์ 2559
100
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์: กรณีศึกษาบริษัท เอกชัย คอนเทนเนอร์ เทอร์มินอล จำกัด วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2559
101
การศึกษาปรับปรุงกระบวนการการขนส่งและคลังสินค้าของอุตสาหกรรมผู้จัดจำหน่ายตะแกรงเหล็ก เอกนรี ทุมพล 2559
102
การจัดการโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนด้วยการจัดการสัมพันธ์ภาพและความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ เอกนรี ทุมพล 2559
103
การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิผลในการส่งออกอาหารแช่แข็งต่อการค้าเสรี กรณีศึกษา: บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) อ.สิริกร ประทุม 2559
104
ผลกระทบของรูปแบบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์บรรษัทภิบาลของธุรกิจครอบครัวที่เป็นไปตามทฤษฎีระบบที่มีต่อความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำพล นววงศ์เสถียร 2559
105
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย อำพล นววงศ์เสถียร 2556
106
การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สินค้าไพรเวทแบรนด์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร อำพล นววงศ์เสถียร 2559
107
การใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)ในการเพิ่มมูลค่าและโอกาสสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จักสานจากใบลาน หมู่บ้านทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี พิเชษฐ อุดมสมัคร 2559
108
คุณภาพชีวิตกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขวัญใจ เพิงระนัย 2559
109
การพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์การที่มีความหลากหลายของแรงงาน เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ 2559
110
หลักและกลไกสำคัญเพื่อประยุกต์การจัดการธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัย พ.ศ. 2558 เรณู จันทะวงศา 2559
111
ตัวชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมของบัณฑิต เรณู จันทะวงศา 2559
112
การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของไทย นวพร บุญประสม 2559
113
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย: ความ ท้าทายและแนวทางการพัฒนา พรมิตร กุลกาลยืนยง 2559
114
ไทยแลนด์ 4.0 พลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา 2559
115
ระบบการวัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับห้องควบคุมเครื่องแม่ข่าย สุชาติ รมณียารักษ์ ปัญจรัตน์ หาญพานิช 2559
116
การเขียนเส้นโค้งโพลิโนเมียลโดยใช้ฟังก์ชั่นเบซิเยร์ ผ่องพรรณ รัตนธนาวันต์ ปัญจรัตน์ หาญพานิช สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ บุรฉัตร กาซูยี ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ กนก เจนจิระพงศ์เวช 2559
117
การสร้างระบบโทรกลับอัตโนมัติโดยใช้ VOIP ผ่านโทรศัพท์มือถือ เจษฎา สีล่าเฮ้า วิชญุตร์ ทิมาบุตร รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร 2559
118
ลดของเสียในกระบวนการผลิตเสื้อสูบของเครื่องยนต์ดีเซล ณัฐวดี มหานิล,สุเวช อยู่น้อย, สมภพ ปินตา, สิทธิชัย หลักคำ 2559
119
ออกแบบระบบสารสนเทศการประมวลผลบนกลุ่มเมฆเพื่อสนับสนุนงานบริการสอบสวนตรวจสอบบริการรับฝากสิ่งของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ว่าที่ ร.ต.เชาวลิต จันภิรมย์ 2559
120
การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อถ่ายทอดวิธีการปลูกป่าชายเลนสำหรับนักศึกษาชมรมจิตอาสา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นันทรัตน์ กลิ่นหอม อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์ 2559
121
การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อทบทวนวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม อาทิตยา ชาวเชียงขวาง กนกพร เดชไพฑูรย์กุล 2559
122
การปรับปรุงการทำงานของธุรกิจด้านอาหารแบบโต๊ะจีน ณัฐวดี มหานิล, วิชญุตร์ ทิมาบุตร, อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์และรัตนชัย ประทุมทอง 2559
123
การเพิ่มประสิทธิภาพการลำเรียงชิ้นส่วนคราวน์ไซด์ โดยกลไกไร้พลังงาน สุเวช อยู่น้อย ประทีป เลิศชัยประเสริฐ พิชิตย์ ริยะบุตร 2559
124
การพัฒนาสื่อประสม 2 มิติ เพื่อถ่ายทอดความรู้การเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าตามเส้นทางสีต่างๆ 10 เส้นทางผ่านสถานีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์ สุวรรณี วิศิษย์ศักดิ์วาสิน ประทีป เลิศชัยประเสริฐ 2559
125
แบบจำลองการตัดสินใจการขนส่งหลายรูปแบกรณีศึกษามันสำปะหลังจากไร่สู่จุดรวบรวมสถานีรถไฟรางคู่ วิชญุตร์ ทิมาบุตร บุรฉัตร กาซูยี รศ. พรศักดิ์ อรรถวานิช 2558
126
Blood Pressure Waveform Simulation Using Rational BezierBernstein Polynomials Kanok Janchitrapongvej, Songpon Nakharacruangsak, Wichayut Timaboot, Isoon Kanjanasurat, Vanvisa Chutchavong 2559
127
Electronic Advisor Model for Private Universities สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2559
128
Systems Analysis to Design Information System for Cooperative Education Process Management on Cloud Computing Environments for Thai Higher Education Institutions พ.อ.อ ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม 2559
129
Systematic approach for electronic advisor based on the advisor’s views สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2559
130
รูปแบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย โดยใช้แบบจำลองเดียร์ สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2558
131
A Frame Quality Improvement before Video Shot Boundary Detection Songpon Nakharacruangsak, Maleerat Sodanil, Supot Nitsuwat **หมายเหตุเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก 2559
132
Controlling Unmanned Ground Vehicle by Smart Phone ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ธีระพล ลิ้มศรัทธากุล สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ 2559
133
ระบบการวิเคราะห์ข้อสอบออนไลน์ด้วยทฤษฎีการตอบสนองอัตโนมัติ สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2559
134
สภาพและความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ 2559
135
Using Cultural and Social Beliefs in Language Games Theerapol Limsatta, Ohm Sornil) **หมายเหตุเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก 2559
136
The Structural Equation Model of Behavioral Intention to Use Mobile for Learning in the 21st Century Thanyatorn Amornkitpinyo Sunti Sopapradit Pimprapa Amornkitpinyo 2559
137
แนวทางการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ญาณวัฒน์ พลอยเทศ และ พิสิทธิ พงษ์รื่น 2559
138
แนวทางการจัดตั้งกลุ่มการเมืองและที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ส่งผลต่อเสถียรภาพรรคการเมือง : กรณีศึกษาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 วีระพงศ์ เชาวลิต 2559
139
บทบัญญัติการลงโทษจำคุกในคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 กับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง กรณีเด็กและผู้เยาว์ กระทำความผิด ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายอาญา วีระพงศ์ เชาวลิต และ อุดม เขียวครามจีน 2559
140
Developing Students’ Effective Pronunciation through Reading and Using Online Dictionary on Mobile Phone ปิยฉัตร นุตลักษณ์ 2559
141
Analysis of Factors Effecting Students’ Learning Satisfaction of Southeast Bangkok College Students สุทธดา เอี่อมโอภาภาส และ ฐิติกมล วทัญญุตานนท์ 2559
142
Developing Students’ English Communicative Skills through Diary Writing: A Case Study of Second Year Business English Majors, Faculty of Liberal Arts, SBC อัมพร ศรีเสริมโภค 2559
143
Fostering English Literacy for Autonomous Learning through IT อัมพร ศรีเสริมโภค 2559
144
Impact of Online Problem-Based Learning Method to Develop Communication Skills for Thai Adult Engineering Students in a Private Sector Maricel Nacpil Paras 2559
145
Discovering the Instructor’s Insights in Thailand Based on Language Learning Experience in Different Classroom Environments Maricel Nacpil Paras 2559
146
Enhancing Positive Motivation in EFL Reading Class Using Self-Selected Online Reading Texts โสภิณ จันทะคล้อย 2559
147
A New Paradigm for an Open Learning through Feminist Writing อัมพร ศรีเสริมโภค 2559
148
Using Poetry to Develop English Skills for Business English Majors อัมพร ศรีเสริมโภค 2559
149
Effective Teaching Methods for Large Classes: A Case Study of Second Year Business English Major Studying English for Leisure (BE ‘56) Maricel Nacpil Paras 2559
150
An Innovative Approach to Learning English: Improving Classroom Activities Through Integration of Tasks and Popular Songs to Enhance Thai Learners’ English Communication Skills อัมพร ศรีเสริมโภค 2559
151
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด : กรณีศึกษา โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง สุพรรษา วันนี ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
152
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด : กรณีศึกษา โครงการ ศุภาลัย วิสต้า ศรีราชา-แยกท่าเรือแหลมฉบัง สุพรรษา วันนี ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
153
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ ภาคิน นิธิโชติการ ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
154
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการใช้บริการรีสอร์ทในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ปรีดาวรรณ จันทร์กระจ่าง ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
155
ปัญหาการจัดการคลังสินค้าของบริษัทเอส.พี.ออโต โมทีฟโปรดักส์ จำกัด วรวุฒิ ไวยกูล ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
156
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เฮาส์แบรนด์ (House Brand) ของบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาศรีนครินทร์ ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ ทัชชญา ฉัตรเกษมกุล ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
157
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเคียว เซร่าของผู้ประกอบการ ในเขตจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษา บริษัทเมธานนท์ ออฟฟิศ โปรดักส์ จำกัด ณพณรงค์ กสิณบุญเกษม ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
158
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้า ของ บริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท จำกัด ศักดา พันธ์โยธา ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
159
ปัจจัยที่สำคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด วันพิชิตต์ อรรคดี ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
160
การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับระบบการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิทแอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด นิกร มีทรัพย์ จตุพร สังขวรรณ 2559
161
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขนส่งของ บริษัท บริษัท บี.เอช. ไทยเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ยุพิน ใจมีสุขทุกข์เพลา ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
162
ความคิดเห็นของพนักงานบริษัทคู่สัญญาต่อคุณภาพการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ พงษ์เนตร งามขำ ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
163
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 :2008 ของบริษัท เมนเซิ่น เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ชัญญาพัชญ์ ฝั่งมณี ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
164
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฎิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน บริษัท ไทยซัมมิท ออโตโมทีฟ จำกัด ปิยะ ทองงาม ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2559
165
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อนุชาติ บุนนาค 2559
166
ความคิดเห็นของพนักงานขับรถเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ การให้บริการขนส่งด้วรถบรรทุกของ บริษัท ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา วาย เอส ที ที วีระชัย ยิ้มเป็นสุข จตุพร สังขวรรณ จารุวรรณ ส่งแสง 2559
167
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ท็อป ฟิชชิ่ง เน็ท แอนด์โรป จำกัด ศรีสุลักษณ์ อาบสุวรรณ์ อนุชาติ บุนนาค 2559
168
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองจากบริษัท กท888 ยนตรการ จำกัด ของผู้บริโภคในเขต บางแค กรุงเทพมหานคร พิมพา ฦาชา ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ 2559
169
การนำเทคโนโลยี RFID มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการคลังสินค้า กรณีบริษัทอาร์อาร์ อุตสาหกรรม จำกัด ศิริภา อณุกานนท์ ไชยยศ ไชยมั่นคง ชญาดา ปลื้มภิรม 2559
170
อิทธิพลของทุนทางปัญญาความสามารถทางการตลาดและการมีส่วนร่วมที่มีต่อผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนประเภทหัตถกรรม กลุ่มผ้าทอมือภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย จตุพร สังขวรรณ อัจฉรา เมฆสุวรรณ บุญฑวรรณ วิงวอน 2559
171
การพัฒนาตัวแบบควบคุมงบประมาณในธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย จตุพร สังขวรรณ กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน กนกวรรณ แก้วฉีด จุฑา เทียนไทย 2559
172
ความคิดเห็นของสมาชิกต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร จำกัด อนุชาติ บุนนาค เบญญภา ช่างสุวรรณ์ 2559
173
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานการจัดการความรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ภูษิตย์ วงษ์เล็ก ชนาภา สิริรัตนสุธี 2559
174
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนอนุบาลเอกชน ภูษิตย์ วงษ์เล็ก 2559
175
ปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นิตญา ก่อมขุนทด 2559
176
การบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทพิพิธภัณฑ์และวัด กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพลินพิศ สมสกุล 2559
177
แนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกฎหมายการชุมนุมสาธารณะ ญาณวัฒน์ พลอยเทศ, สฤษดิ์ผล ชมไพศาล, พิสิทธิ์ พงษ์รื่น 2559
178
ความแตกต่างด้านการปฏิบัติงานด้านการบัญชีระหว่าง Generation X กับ Generation Y อ.นงลักษ์เหรียญทอง 2560
179
ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการที่มีต่อข้อมูลค่าตลาดของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ศิริวรรน หว่องเจริญ 2560
180
ตำราวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ อำพล นววงศ์เสถียร 2558
181
Can standardized Financial Statement Help Lower Cost of Capital? อ.ณฐา ธรเจริญกุล 2560
182
สมรรถนะของพนักงานบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อ.ณฐา ธรเจริญกุล 2559
183
The Knowledge and Understanding of Accountants towards Exposure Drafts on Financial Reporting Standard 15 : Revenue From Contracts with Customers อ.ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2560
184
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสูญเปล่าของธุรกิจด้วยระบบ ERP ณฐา ธรเจริญกุล 2560
185
"The Effect of Organization Development Interventions (ODI) on Transformational Leadership to Enhance Employee Creativity: An Action Research in Focal College". ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง 2560
186
ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเสียงองค์กรกับความภักดีลูกค้า อ.นัทธีรา พุมมาพันธ์ุ 2560
187
การเปรียบเทียบปัจจัยการเลือกรับบริการโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนของผู้ป่วย ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ อ.นิยม กริ่มใจ 2559
188
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการร้านกาแฟสด การ์เด้น คอฟฟี่ (Garden Coffee) สาขากรมศุลกากร นิคม อุตสาหกรรมบางปู อ.บุษบา อู่อรุณ 2560
189
การเปิดรับตราสินค้าการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจของลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความเชื่อถือสินค้าไพรเวท แบรนด์ ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร 2560
190
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบรรยากาศองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การและความผูกพันของพนักงานกับประสิทธิผลองค์การของธุรกิจบริการ ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ 2560
191
กลยุทธ์การสร้างผู้ประกอบการในองค์การ ดร.พรมิตร กุลกาลยืนยง 2560
192
พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย และปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารไทยในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเปรียบเทียบผู้บริโภคกลุ่ม Gen X และ Gen Y ดร.พรมิตร กุลกาลยืนยง 2560
193
คุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมที่ต้้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อ.อติ เรียงสุวรรณ 2560
194
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร: ศักยภาพและความได้เปรียบของประเทศไทย อ.เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา 2560
195
การศึกษาความต้องการของลูกค้า เมื่อนำรถเข้ามารับบริการงานซ่อมบำรุงจากศูนย์บริการรถยนต์ ณัฐวดี มหานิล 2560
196
การปรับปรุงวางแผนการผลิตของแผนกทดสอบตัวชิ้นงานกรณีศึกษาบริษัทเซมิคอนดัคเตอร์ สุเวช อยู่น้อย 2560
197
ลดต้นทุนการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก ณัฐวดี มหานิล 2560
198
การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวงจรชุดสายไฟโดยระบบล๊อคนิวแมติกส์ วิชญุตร์ ทิมาบุตร 2560
199
แบบจำลองคอนโดปลูกผักและระบบควบคุมอัตโนมัติ สันติ โสภาประดิษฐ์ 2560
200
พัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลองระบบควบคุมความชื้นสัมพันธ์การปลูกต้อนอ่อนข้าวสาลี เชาวลิต จันภิรมย์ 2560
201
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เสริมไม้เท้าช่วยเหลือผู้ พิการทางสายตา ปัญจรัตน์ หาญพานิช 2558
202
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานวิจัย สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2560
203
การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยสำหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2560
204
การออกแบบและพัฒนาระบบจองรถแท็กซี่บนอินเทอร์เน็ต สุริยะ พุ่มเฉลิม 2560
205
การออกแบบตัวต้นแบบแอปพลิเคชั่นสำหรับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาทิตยา ชาวเชียงขวาง 2560
206
ระบบฝักบัวอัจฉริยะสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ สันติ โสภาประดิษฐ์ 2560
207
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” นิตญา ก่อมขุนทด 2560
208
Conceptual Framework for Cloud-based Blockchain e-Protfolio in Cooperative Education for Evaluating Digital Competencies to open Digital Workforce Market สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2560
209
Efficient Evaluation Of Information System of Cloud Computing for supporting Investigate Services of Thailand Post เชาวลิต จันภิรมย์ 2560
210
Modeling ECG Waveform Using Optimal Smoothing B’ezier - Bernstein Curves กนก เจนจิระพงศ์เวช 2560
211
Low Pass Filters Based on Bernstein-Balazs Operators กนก เจนจิระพงศ์เวช 2560
212
A New Method for Design of the Linear Gain Equalizer Based on Stancu’s including Bernstein Polynomial กนก เจนจิระพงศ์เวช 2560
213
Approximation of Sine-Squared Pulse with Additional Transmission Zero Using Bessel Polynomial กนก เจนจิระพงศ์เวช 2560
214
Approximation of Low – Pass Responses with Adjustable Stop – Band Attenuation กนก เจนจิระพงศ์เวช 2560
215
The Study and Design of English for Tourism Book Using Multimedia Program for Learning Enhancement Outside Classroom นันทรัตน์ กลิ่นหอม 2560
216
The Prototype of Electronics Portfolio (E-Portfolio) Application on Mobile Phone อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์ 2560
217
Design and Implementation of Chua’s Controller for Industrial Mixers เชาวลิต จันภิรมย์ 2560
218
Systems Analysis to Design Information System for Cooperative Education Process Management on Cloud Computing Environments for Thai Higher Education Institutions สุริยะ พุ่มเฉลิม 2560
219
รูปแบบการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์เพื่อการประเมินในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2560
220
รูปแบบการเรียนรู้ของแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์แบบร่วมมือกันบนคลาวด์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2560
221
Understanding Young Thai Learners’ Language Needs Based on Their Expository Writing รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค 2560
222
Writing Problems in English Paragraph Writing: A Case Study of Thai EFL Students Majoring in Business English ดร.วไลพร ฉายา 2560
223
The Empowerment of Reading Comprehension of EFL learners through CALL English ดร.รพีพัฒน์ โสอินทร์ 2560
224
Active Learning Strategies with the Integration of Technologies and Applications to Create Excitement and Enhance Communication Skills in the Hospitality Service: A Case Study of Officers and Staff of Thai Country Club Studying Business English at Workplace Ms.Maricel Nacpil Paras 2560
225
Analysis of Writing Skills of Business English Majors at the Faculty of Liberal Arts, Southeast Bangkok College รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค 2560
226
A Comparison between Highly Motivated Learners and Unmotivated Learners’ Learning Achievement : A Case Study of Business English Majors at Southeast Bangkok College รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค 2560
227
การลดต้นทุนการถือครองสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า กรณีศึกษาบริษัทผู้จัดจำหน่ายตะแกรงเหล็กฉีก รวมพล จันทศาสตร์ 2560
228
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติงานขนส่งของ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด รวมพล จันทศาสตร์ 2560
229
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2560
230
ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าในการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี เอกนรี ทุมพล 2560
231
การรับรู้และความตระหนักการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพในบริบทผู้บริโภค เขตกรุงเทพมหานคร เอกนรี ทุมพล 2560
232
ปัญหาการดำเนินงานคลังสินค้าของห้างหุ้นส่วนสามัญผ้าเย็นรัชนก เอกนรี ทุมพล 2560
233
การวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้แบบจำลอง Camels Analysis ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สิริกร ประทุม 2560
234
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสูญเปล่าของธุรกิจด้วยระบบ ERP สิริกร ประทุม 2560
235
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทตัวแทนกลุ่มพลังงานที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 2560
236
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขนส่งเอกสารทางการเงินล่าช้าของพนักงานขนส่งเอกสาร กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 2560
237
การปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวงจรชุดสายไฟโดยระบบล็อคนิวแมติกส์ ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 2560
238
การจัดตั้งระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรใหญ่เรือขนส่งน้ำมันสิริกมลขนาด 3,000 เดทเวทตัน กรณีศึกษา บริษัทพริมมา มารีน จำกัด (มหาชน) อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล 2560
239
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจขนส่งภายในประเทศ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัดสาขาไบเทค จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล 2560
240
Causal Factors of Lean Affecting Transportation and Warehousing for Waste Reduction and Value Added : A Literature Review รวมพล จันทศาสตร์ 2560
241
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการบริหารตามบรรษัทภิบาลของผู้บริหาร กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จตุพร สังขวรรณ 2560
242
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการผลิตกระแสไฟฟ้าของภาคเอกชนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านการพลังงานเฉพาะกรณี อมตะ บี.กรีม เพาเวอร์ จำกัด อนุชาติ บุนนาค 2560
243
Corporate Social Responsibility (CSR) in Thailand : Analyzing the Application of the Buddhist Principles ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 2560
244
การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย : ความเป็น ไป ได้ของการนำระบบโควตา ผู้หญิงในการเมืองมาใช้ในสังคมไทย ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 2560
245
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียน อนุบาลเอกชนในจังหวัดสุราษร์ธานี ภูษิตย์ วงษ์เล็ก 2560
246
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม องค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย จำกัด) ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 2560
247
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฎิบัติการคลังสินค้าของบริษัทฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) อนุชาติ บุนนาค 2560
248
ปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ภายในประเทศทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานกรณีศึกษา บริษัท ระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จตุพร สังชวรรณ 2560
249
ปัญหาการดำเนินงานในคลังสินค้า บริษัทอินเตอร์เอ็กซเพรส โลจิสติกส์ จำกัด (ศูนย์บางนา) จตุพร สังขวรรณ 2560
250
ปัญหาการดำเนินงานคลังสินค้า ของห้างหุ้นส่วนสามัญผ้าเย็นรัชนก ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2560
251
ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการปฏิบัติการขนส่งของบริษัทอินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2560
252
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ภูษิตย์ วงษ์เล็ก 2560
253
ปัจจัยชี้วัดความสามารถการให้บริการลูกค้า กรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นต่อออร์โต้วิลล์ ไชยยศ ไชยมั่นคง 2560
254
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโลจิสติกส์ย้อนรอย อำพล นววงศ์เสถียร 2560
255
ปัจจัยสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือ กรณีศึกษา บริษัท ซันเดย์คาร์โก้ จำกัด ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2560
256
ผลกระทบการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ดร.จิระภา สุขเกษม และ พลเรือตรีหญิง ศ.ยุวดี เปรมวิชัย 2556
257
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าขาออกของผู้ประกอบการ กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2556
258
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 4 ดร. ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ 2556
259
คุณภาพบัณฑิตของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา เพลินพิศ ศิริสมบูรณ์ 2557
260
การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค 2558
261
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.5 ธีระพล ลิ้มศรัทธา 2558
262
การตรวจจับขอบภาพด้วยวิธีการปรับปรุงรูปแบบไบนารี่ท้องถิ่น ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ 2558
263
การวัดประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม ฟรีแวร์ที่นำมาใช้งานด้านการพิสูจน์หลักฐาน Web Browser Forensics Investigation โดยการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยซัพพอร์ต เวกเตอร์ แมชชีน สุชาติ รมณียารักษ์ 2558
264
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ในแบรนด์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลต่อการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดสมุทรปราการ ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร ,ธรรมสรณ์ โมราวรรณ ,เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ 2558
265
แนวทางการพัฒนาสถานที่จัดงานประเภทห้องจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อรองรับ อุตสาหกรรมไมซ์ กรณีศึกษา สถานที่จัดงานในกรุงเทพมหานคร นวพร บุญประสม 2558
266
ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการพัฒนาตำบลบางปูของเทศบาลตำบลบางปูตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2560-2564 พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค 2558
267
การสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผศ.ดร.รวมพร ทองรัศมี 2558
268
การจัดทำแผนที่แหล่งการเรียนรู้ของชุมชนเขตบางนา กรุงเทพมหานคร นเรนทร์ แก้วใหญ่ 2558
269
โครงการประเมินผลการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ 2558
270
การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน อุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมุมคุณธรรม กรณีศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สุริยะ พุ่มเฉลิม และ เบญญพร มหาพิรุณ 2558
271
การประเมินความคิดเห็นของประชาชนต่อความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในงานประเพณีรับบัวกับมรดกทางวัฒนธรรมชาวบางพลีครั้งที่ 80 ประจำปี 2558 หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย พลตรีอุทิศ โคตรธนู ,ฐิติรัตน์ ใจบุญ ,ดารณี ดีประเสริฐ 2558
272
บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลของความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ นัทธีรา พุมมาพันธุ์ 2559
273
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มผู้สูงวัยที่ใช้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย บุษบา อู่อรุณ 2559
274
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตบางนา: ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มนักเรียน นักศึกษาและพนักงานสำนักงาน จริยา ศรีจรูญ 2559
275
ความสัมพันธ์ของคุณภาพของสารสนเทศทางบัญชีกับความสามารถในการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มของผู้บริหารในแผนกของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร พัชราภรณ์ ใจบุญมา 2559
276
อิทธิพลของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้จัดการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2559
277
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บของนักศึกษาปริญญาตรีโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง แทมท์ทู นันทรัตน์ กลิ่นหอม 2559
278
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือแหลมฉบังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับ รวมพล จันทศาสตร์ 2559
279
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ สิริกร ประทุม 2559
280
ปัญหาบทบัญญัติการลงโทษจำคุกบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ในกรณีเด็กและผู้เยาว์กระทำความผิด ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ผศ.ญาณวัฒน์ พลอยเทศ 2559
281
งานบุญไร้แอลกอฮอล์ กรณีศึกษางานประเพณีแค่หลวงจังหวัดลำพูนหนึ่งเดียวในโลก ธรรมสรณ์ โมราวรรณ 2559
282
การศึกษาคุณภาพของพื้นที่ว่างในกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นพื้นที่ พาณิชยกรรมของวิสาหกิจชุมชน ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล ,รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร ,อดิศร เสมแย้ม 2559
283
ประสิทธิภาพและผลการจัดงานประเพณีรับบัวครั้งที่ 81 ประจำปีพุทธศักราช 2559 หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ดร.ประสิทธิ์ ทองไสวและคณะ ,ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล ,นเรนทร์ แก้วใหญ่ ,นิตญา ก่อมขุนทด 2559
284
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ พิเชษฐ อุดมสมัคร 2560
285
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามกอล์ฟของนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร 2560
286
แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในตำบลบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา 2560
287
มูลค่าตลาดส่วนเพิ่มที่มีผลกระทบส่งผ่านต่อความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ศิริวรรน หว่องเจริญ 2560
288
การวิเคราะห์ความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการสื่อสาร : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจกับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ สุทธดา เอี่ยมโอภาภาส และดร.วไลพร ฉายา 2560
289
Developing Learners’ Positive Attitudes and Motivation Towards Business English Communication: A Case Study of Non-English Major Students Learning English for Organizational Communication Maricell Nacpil Paras 2560
290
การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยการอ่านนอกชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปิยฉัตร นุตลักษณ์ 2560
291
การพัฒนาระบบจัดการแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์แบบบล็อกเชนบนคลาวด์ ผศ.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2560
292
ลำโพงบังคับทิศทางเสียง รศ.ดร.กนก จิระพงษ์เวช 2560
293
การพัฒนาต้นแบบการจัดแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เสมือนจริง ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2560
294
การออกแบบและสร้างออนโทโลยีของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย พ.อ.อ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม 2560
295
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งผู้โดยสาร กรณีศึกษาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2560
296
การศึกษาผลกระทบของกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิดในจังหวัดสมุทรปราการ เอกนรี ทุมพล 2560
297
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบูรณาการเรียนรู้กับการทำงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาด้านสมรรถนะของพนักงานฝ่ายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2560
298
ตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจขยายการผลิตของผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อได้รับกำไรสูงสุด กรณีศึกษาจังหวัดบึงกาฬ นาวาอากาศโท ดร.ยุทธ ปลื้มภิรม 2560
299
ตัวแบบการเลือกแหล่งวัสดุสำหรับใช้ในการซ่อมบำรุงรถบรรทุกที่มีหลายเกณฑ์การตัดสินใจ สำหรับศูนย์ซ่อมรถบรรทุกในประเทศไทย ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม 2560
300
ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างของธนาคารพาณิชย์กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของราชอาณาจักรไทย พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค 2560
301
กระบวนการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นมอญในพื้นที่เมือง: กรณีศึกษาชุมชนมอญคลองบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล 2560
302
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ: กรณีศึกษาของพนักงานที่ทำงานในสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ดร.พรมิตร กุลกาลยืนยง 2561
303
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของพนักงานเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ก่อนเกษียณ ในจังหวัดสมุทรปราการ นิยม กริ่มใจ 2561
304
การศึกษาความหลากหลายทางบัญชีของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนตามทัศนะของผู้ทำบัญชีและอาจารย์มหาวิทยาลัยในจังหวัดสมุทรปราการ นงลักษณ์ เหรียญทอง 2561
305
ผลกระทบของระบบการควบคุมภายในที่มีต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2561
306
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2561
307
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินกับ ผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2561
308
แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริการร้านอาหาร แฟรนไซส์จากประเทศญี่ปุ่นแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เกสร คงสำเภา/ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ/ประวีร์ เหวียนระวี 2561
309
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวยกันมีผลต่อคุณภาพกำไร ณฐา ธรเจริญกุล 2561
310
Standardizing the presentation of Financial Data : Does XBRL’s affects the earning quality ณฐา ธรเจริญกุล 2561
311
การสื่อสารการตลาดมัดใจผู้บริโภคเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ด้วย Viral Marketing นิยม กริ่มใจ 2561
312
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มผู้สูงวัยที่ใช้บริการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย บุษบา อู่อรุณ 2561
313
ความสัมพันธ์ของการตลาดภายในและการตลาดภายนอก นัทธีรา พุมมาพันธุ์ 2561
314
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์องค์กรและความภักดีของลูกค้า นัทธีรา พุมมาพันธุ์ 2561
315
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้แบรนด์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในบริบทสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในจังหวัดสมุทรปราการ ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ ธรรมสรณ์ โมราวรรณ 2561
316
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามกอล์ฟในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มกอล์ฟ ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร ดร. ภัทรดา รุ่งเรือง 2561
317
แนวทางการพัฒนาสถานที่จัดงานประเภทห้องจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ : กรณีศึกษาสถานที่จัดงานในเขตกรุงเทพมหานคร นวพร บุญประสม 2561
318
CRISIS MANAGEMENT FOR A CHAIN RESTAURANT TOWARD RUMOR DISSEMINATION IN SOCIAL MEDIA Pornmit Kulkalyuenyong Siriwan Wongcharoen Annapa Saithong 2561
319
การปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเสียงโดยใช้ตัวกรองดิจิตอลจำกัดชนิดแถบความถี่ผ่านร่วมกับการแปลงฟูริเยอร์อย่างเร็ว เอกรัตน์ สุขสุคนธ์, จักรี ศรีนนท์ฉัตร 2561
320
การลดรอบเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยใช้การปรับปรุงสินค้าคงคลัง สุเวช อยู่น้อย, รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร 2561
321
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้แอพพลิเคชันวินวินโดยใช้หลักการออกแบบ Almost flat Design สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์, อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์, สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์ 2561
322
ระบบการจัดการฮอตสปอตส่วนกลางโดย PWA ธมลวรรณ สีมาวิจัย, ณัฐภา คงแสงพรหม, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ 2561
323
ระบบตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายโดย PROTOCOL SNMP V2 ไชยพร ก๋งเกษม, ภัทรวรรณ ปั้นจาด, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ 2561
324
Variation minimization in tele-sandblasting system: the effect of human-arm movement error. Ranon Jientrakul, Pornsak Attavanish, Pholchai Chotiprayanakul, Sunpasit Limnararat, Chumpol Yuangyai 2561
325
Design of Linear Phase Filter by Using q-Bernstein Polynomial Boonchana Purahong, Isoon Kanjanasurat, Vanvisa Chutchavong, Kanok Janchirapongvej, Tuanjai Archeapanich 2561
326
On Approximation of Linear Gain Equalizerby q-Bernstein-Stancu Operators and Möbius Transformation V.chutchavong, T.Dokyam, K.Janchitrapongvej, C.Benjangkaprasert 2561
327
Sine-Squared pulse approximation using generalized Bessel Polynomials Thanavit Anuwongpinit, Vanvisa Chutchavong, Kanok Janchitrapongvej, Chawalit Benjangkaprasert 2561
328
Designing a mobile application platform for customers to receive information service from car service center Nattavadee Mahnil, Pattarada Rungruang, Nantarat klinhom, Pratheep Letchaiprasert 2561
329
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสาหรับบริหารจัดการไมโครติกส์ ไฟร์วอลล์ ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ 2561
330
การประยุกต์ใช้รูปแบบไบนารี่ท้องถิ่นด้วยไฮเปอร์โบลิกเซกแคนท์สาหรับการตรวจจับขอบและการค้นคืนรูปภาพ ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ 2561
331
ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถ ฉัตรวิไลเซอร์วิส ปัญจพล เภตราพูนสินไชย, สุปัญญา สูนคำ, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ 2561
332
การบูรณาการบล็อกเชนกับการประมวลผลแบบคลาวด์ในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2561
333
Design and Assessment of System Architecture in Automatic System Transformation of E-Portfolio to E-Assessment through TOGAF and AHP Sukosol Wanotayapitak, Panita Wannapiroon 2561
334
การศึกษาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ Roumporn Thongrassamee Aarnes,TinnapatPrapaspong, Nook Suwanampa 2561
335
Digital Fabrication Laboratory to enhance Innovator for Creative Digital innovation in 21 Century Sunti Sopapradit, Panita Wannapiroon 2561
336
การออกแบบระบบการจัดการงานวิจัยบนอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ชิษณุพงศ์ สุวรรณศิริ, อนุสรณ์ โพธิ์ทอง นฤธิ์ทตา สุดสงวน, สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2561
337
การออกแบบระบบการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต บุญญฤทธิ์ อินหาดกรวด, วิจิตรา บัวงาม, รติพร หาญเทอดสิทธิ์, สุริยะ พุ่มเฉลิม 2561
338
การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการรับประกันสินค้าบนอินเทอร์เน็ต สุริยะ พุ่มเฉลิม, สมยศ ธนะชัยสุกิจ, ทศพร แสงแก้ว 2561
339
The development of multimedia on e-learning with blended learning in e-commerce lesson for undergraduate students Achah binheem, Thaksina noppakhunwong, Nantarat klinhom, Sirirat petsangsri, Somkiat tuntiwongwanich 2561
340
Design of graphics user interface for sbc exit-exam system Sudasawan Ngammongkolwong, Nattavadee Mahanil, Annop Piyasinchart, Sittiphat Lerdsrichainon 2561
341
Design of Ontology the Automatic Electronic Advisor Systems for Private Higher Education Institutions in Thailand Suriya Pumchalerm
342
Design of Ontology the Automatic Electronic Advisor Systems for Private Higher Education Institutions in Thailand Suriya Pumchalerm 2561
343
ปัญหาบทบัญญัติการลงโทษจำคุก บิดามารดา หรือ ผู้ปกครอง ในกรณีเด็กและผู้เยาว์ กระทำความผิด ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ ผศ.ญาณวัฒน์ พลอยเทศ, สฤษดิ์ผล ชมไพศาล 2561
344
บทบาทของพรรคการเมืองไทยกับการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 วีระพงศ์ เชาวลิต 2561
345
The Study of Obstacles in learning English Grammar of Southeast Bangkok College สุทธดา เอี่ยมโอภาภาส 2561
346
Improving Writing Skills of Thai Learners through Classroom Interactional Approach: A Case Study of Thai Students Learning to Write Academic Essays Maricel Nacpil Paras 2561
347
Enhancing Business English Major Students Autonomous Learning through Extensive Reading ปิยฉัตร นุตลักษณ์ 2561
348
Developing Students’ English Communication Skills though Diary Writing : A Case Study of 2nd Year Business English Major, Faculty of Liberal Arts, SBC รศ. ดร. อัมพร ศรีเสริมโภค 2561
349
An Investigation of Third Year Business English Majors’ Communication Skills through Their Free Expository Writing รศ. ดร. อัมพร ศรีเสริมโภค 2561
350
Integration of Literary Studies to Develop Business English Major Thinking Skills รศ. ดร. อัมพร ศรีเสริมโภค 2561
351
การศึกษาปัญหาในการนำเทคโนโลยีระบบแทงโก้มาประยุกต์ กรณีศึกษา บริษัท เช้งเกอร์ (ไทย) จำกัด วรรณลักษณ์ อภินาวิน, ณัฐสุดา พงษ์เรือง, วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2561
352
การเพิ่มประสิทธิภาพในคลังสินค้าด้วยวิธี 5 ส กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี (ประเทศไทย) จำกัด เฉลิมพล เมืองลือ, ไพรินทร์ นันตะชัย, สิริกร ประทุม 2561
353
การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บคลังสินค้าสารเคมี กรณีศึกษา บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ชลิดา โป๊ะมา, ธนพล ชูใจหาญ, อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล 2561
354
แนวทางการลดความสูญเสียของชิ้นงานโดยการลดไฟฟ้าสถิตของบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่ง วรรณิภา มีชาติ, ประจักษ์ พรมงาม, เอกนรี ทุมพล 2561
355
การบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ศุภรัตน์ อัครพิสิฐวงศ์ วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2561
356
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจิสติกส์การเลี้ยงกุ้งขาว ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต,ชลิดา โป๊ะมา, ศุภรัตน์ อัครพิสิฐวงศ์ 2561
357
ความพึงพอใจของพนักงานต่อการปฏิบัติงานแผนกขนส่งของ บริษัท ชาญนคร เอ็ม & อาร์ จำกัด พงศ์วัชร ฤทธิรงค์, ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ, รวมพล จันทศาสตร์ 2561
358
การปรับปรุงประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาการวิเคราะห์กำลังคนสำหรับศูนย์กระจายสินค้า สิริกร ประทุม, เฉลิมพล เมืองลือ วรรณลักษณ์ อภินาวิน 2561
359
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล, ชลิดา โป๊ะมา, ธนพล ชูใจหาญ 2561
360
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการการทำงานของพนักงานแผนกคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท เอ บี ซี (ประเทศ) จำกัด เอกนรี ทุมพล, ชุติเดช มั่นคงธรรมพรรณธิภา เต็มฤกษ์ขจร 2561
361
วิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์โดยใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมอย่างง่าย กรณีศึกษา บริษัท เวซูเวียส (ประเทศไทย) จำกัด ชิษณุพงศ์ ศิริอินทร์, วรรณลักษณ์ อภินาวิน รวมพล จันทศาสตร์ 2561
362
การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานโดยใช้ระบบ APT ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด ชลิดา โป๊ะมา ธนยศ สุทธิโป รวมพล จันทศาสตร์ 2561
363
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าอะไหล่เครื่องยนต์ บริษัทอะไหล่ไทย จำกัด ชลิดา โป๊ะมา, จริยา กันทัง, ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 2561
364
การศึกษาอุปสรรคในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบินสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สุทธดา เอี่ยมโอภาภาส ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 2561
365
ปัจจัยลีนที่ส่งผลต่อการคลังสินค้าและการขนส่งเพื่อลดความสูญเปล่า รวมพล จันทศาสตร์ 2561
366
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือแหลมฉบังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับ รวมพล จันทศาสตร์ สุรัตน์ จันทองปาน ไชยยศ ไชยมั่นคง 2561
367
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการตลาดนัดของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเอกชน โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล 2561
368
การวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งระบบมิลค์รันแบบให้บริการคลังสินค้า กรณีศึกษาผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรการเกษตร วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์ รวมพล จันทศาสตร์ 2561
369
แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) จิรอร จิรพัฒนาสกุล ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 2561
370
ความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบัติการคลังสินค้าของ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด อุทัย อำภา, จตุพร สังขวรรณ, จารุวรรณ ส่งแสง 2561
371
ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อคุณภาพบริการของถนอมจิตต์แมนชั่น ปรางค์ทอง ไตรยุทธ ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2561
372
สภาพการดำเนินงานและปัญหาการจัดการคลังสินค้าของบริษัทเฟอร์นิเจอร์เอ จำกัด วรพจน์ ไพรจิตรรุ่งเรือง ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร ชญาดา ปลื้มภิรม 2561
373
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการที่มีความสำคัญต่อการเช่าถนอมจิตต์แมนชั่น เพ็ญนิกา ยิ้มแย้ม ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร 2561
374
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เขาใหญ่นิวซีแลนด์ รีสอร์ท ชัชชษา ผะลิวรรณ์ ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ 2561
375
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภค กรณีศึกษาบริษัทคลองขุดอะไหล่รถยนต์ จำกัด ณัฐพงษ์ พรสันเทียะ ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2561
376
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด ธวัลรัตน์ พรมแจ้ง ภูษิตย์ วงษ์เล็ก ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ 2561
377
ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปฏิบัติการคลังสินค้า ของบริษัทเดลต้าอิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธีรารัตน์ รัตนวัน จตุพร สังขวรรณ 2561
378
ความพึงพอใจของพนักงานต่อการปฏิบัติงานแผนกขนส่ง ของบริษัทชาญนคร เอ็ม & อาร์ จำกัด พงศ์วัชร ฤทธิรงค์ ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ รวมพล จันทศาสตร์ 2561
379
ความพึงพอใจของลุกค้าต่อการบริการโลจิสติกส์ของบริษัท เยสต้า กู้ด โปรจำกัด สุพรรษา ทิพบาง จตุพร สังขวรรณ 2561
380
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัท คอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิท จำกัด กวินทิพย์ วงษ์วัฒนะ/ จตุพร สังขวรรณ/ ชญาดา ปลื้มภิรม 2561
381
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา ภูษิตย์ วงษ์เล็ก 2561
382
คุณภาพบริการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าจังหวัดสมุทรปราการ ธนากร ชมโคกกรวด, ปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ ภูษิตย์ วงษ์เล็ก 2561
383
มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย : การวิเคราะห์เนื้อหาในเขตกรุงเทพมหานคร ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 2561
384
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนนอร์ในท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับ รวมพล จันทศาสตร์ สุรัตน์ จันทองปาน ไชยยศ ไชยมั่นคง 2561
385
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อด้วยแนวคิด Lean กรณีศึกษาบริษัทท่องเที่ยว TTT จำกัด ชไมพร นิ่มเนตร วรินทร์ วงษ์มณี สุรัตน์ จันทองปาน 2561
386
การแก้ปัญหาการจัดส่งสินค้าล่าช้า กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฉัตรปกรณ์ วงศ์สอนธรรม ยุทธ ปลื้มภิรม 2561
387
การพัฒนาระบบจัดหาขององค์กรเอกชน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน กรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัด บงกช อภิธันยาศัย ยุทธ ปลื้มภิรม 2561
388
กลยุทธ์การส่งมอบสินค้าให้ทันเวลา กรณีศึกษา บริษัทวีอาร์เอ็กซแพนด์เมททัล จำกัด ทิวาพร ใจเฟือย ชญาดา ปลื้มภิรม 2561
389
กลยุทธ์ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุของรถบรรทุกขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัทเอสเอ็มแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นพดล คุรุวัชรพงศ์ ชญาดา ปลื้มภิรม 2561
390
การรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็นมาตรฐานเดียวกันส่งผลต่อต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น ณฐา ธรเจริญกุล 2562
391
ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อคุณภาพของโรงแรมระดับ 3 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร บุษบา อู่อรุณ 2561
392
ประเภทผลิตภัณฑ์ บทบาทสำคัญที่ควรเข้าใจ ดร.นัทธีรา พุมมาพันธ์ 2562
393
การนำเสนอคอนเทนต์ของเน็ตไอดอลในมุมมองด้านการตลาด ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์ 2562
394
การยอมรับของผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารพาณิชย์ไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร และคณะ 2562
395
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ตำบล บางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา 2562
396
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษาสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ผศ.ดร.พรมิตร กุลกาลยืนยง, วาสนา ศรบุญทอง, กรรณิการ์ เซ่งเข็ม 2562
397
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก วิทยาเขตบางนา สุมิตรา เชตรี, ดร.ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร, ดร.ภูษิต วงษ์เล็ก 2562
398
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสบางปู จังหวัดสมุทรปราการ รสริน ปานสมุทร, ดร.ศักดิ์สินี กลิ่นสุนทร, ดร.ภูษิต วงษ์เล็ก 2562
399
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ชีวัน ทรายอินทร, พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค, ผศ.ดร.ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 2562
400
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางจากร้านบิ้วตี้ บุฟเฟ่ จังหวัดสมุทรปราการ ดวงกมล รักษ์ศรี, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2562
401
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปในจังหวัดลพบุรี อัญชลี นาคะจันทร์, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2562
402
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพกับการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ดีแอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด (บางนา สมุทรปราการ) ชลธิชา องอาจกิจ , พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค 2562
403
ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ครูปู เนอสเซอรี่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดารุณี วรรณพฤกษ์ , ผศ.ดร.ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 2562
404
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มจากร้านคาเฟ่อเมซอน ของผู้บริโภคในเขตอำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี สุรชัย ชอบสะอาด, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2562
405
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการรถตู้โดยสารรับ-ส่งพนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคนิตยาทัวร์ ธิดารัตน์ บอนเนอร์, ดร.ปฏิมา รุ่งเรือง 2562
406
ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการคลังสินค้าบริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปริศนา พาชื่น, ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ 2562
407
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัทรักษาความปลอดภัย เอบีซี จำกัด ศุร์ตมา นาคแก้ว, ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ 2562
408
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงานขนส่งของบริษัททองพูนไลน์ จำกัด จันทร์ทวี ภาสดา, ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ 2562
409
การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการงานรับบริจาคบนอินเทอร์เน็ต ปฐมพงษ์ คงเกตุ, รุ่งมณี ศิลาคำ, สาธิตา ยามมี, ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม
410
การศึกษาแนวทางการออกแบบระบบนัดหมายการเข้ารับบริการทันตกรรมบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง สุวีรยา ละออเหล่า, นัชชา อินพะหะ, ชุติมา ใหม่เลี้ยง, ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม 2562
411
ความฉลาดทางดิจิทัลของพลเมืองในยุคดิจิทัล ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์ 2562
412
ความสัมพันธ์ของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีกับประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย, พัชราภรณ์ ใจบุญมา, นิตยา ก่อมขุนทด 2562
413
การศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพของสัญญาณเสียงภายในห้องประชุมโดยใช้ตัวกรองดิจิตอลจำกัดชนิดแถบความถี่ผ่าน เอกรัตน์ สุขสุคนธ์, จักรี ศรีนนท์ฉัตร 2562
414
ระบบสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือ อนันต์ ตันแสนทอง, สุนิสา ชัยบุตร, เชาวลิต จันภิรมย์, สันติ โสภาประดิษฐ์ 2562
415
การประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเพื่อคุณภาพของวัตถุดิบสำหรับแผนกงานตรวจสอบคุณภาพ ณัฐวดี มหานิล, สุธีธัช วัชรสกุณี, นันทรัตน์ กลิ่นหอม, วชิรวิชญ์ นิลสุข 2562
416
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการประกอบสายเคเบิ้ล ณัฐวดี มหานิล, วิชญุตร์ ทิมาบุตร, อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์, สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์
417
การลดรอบเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุโดยใช้การปรับปรุงสินค้าคงคลัง สุเวช อยู่น้อย, รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร 2562
418
การประยุกต์ใช้อาดุยโน่สำหรับสาหรับควบคุมการทำงานของระบบสายพานลำเลียงในการกระบวนการผลิต อภิชิต เสมศรี, เอกรัตน์ สุขสุคนธ์, ประทีป เลิศชัยประเสริฐ 2562
419
การพัฒนารูปแบบจำลองใบอนุญาตขับรถดิจิทัลโดยใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (Augmented Reality) สำหรับผู้ขับรถเพื่อแสดงตน อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์, ณัฐวดี มหานิล, นันทรัตน์ กลิ่นหอม, สิริมาศ สุภาพ
420
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับเช็คชื่อเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นันทรัตน์ กลิ่นหอม, อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์, ณัฐวดี มหานิล, เชาวลิต จันภิรมย์, สาวิตรี พิพิธกุล 2562
421
ระบบตู้รับพัสดุและแจ้งเตือนผ่านไลน์แอพพลิเคชั่น อานนท์ อารีผล, วงษ์รวี ประทุมเมศ, เฉลิมชัย ยี่สน, เชาวลิต จันภิรมย์, ปัญจพล เภตราพูนสินไชย, นันทรัตน์ กลิ่นหอม 2562
422
Train Speed Curve of Electric Railway Based on Bezier-Bernstein Curve Vanvisa Chutchavong, Kanyaphak Srisuk, Alongkon Vijittanasan, Kongsak Anuntahirunrat, Kanok Janchitrapongvej, Chawalit Benjangkaprasert 2562
423
Efficiency Improvement of Oil Distribution Process: A Case Study of a Fuel Depot in Saraburi Province Ratisorn Pritisalikorn, Suwech Yunoi, Arnon Thongjiam, Sittiphat Lerdsrichainon 2562
424
Hazardous Gas Sensor in Fumigation Chamber for Orchid Export Industry Sudasawan Ngammongkolwong, Suwilai Phumpho, Chaovarit Janpirom, Rungtiva Saosing, Thanadet Kantachot, Chalit Kangvaravoot 2562
425
Image Inspection System for Electronic Circuit Board Assembly Using Image Processing Sudasawan Ngammongkolwong, Chaovarit Janpirom, Ekarat Suksukon, Ratisorn Pritisalikorn, Apichit Semsri, Suwej Yoonoi 2562
426
ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถออนไลน์ กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถ ฉัตรวิไลเซอร์วิส ปัญจพล เภตราพูนสินไชย, สุปัญญา สูนคำ, ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ 2562
427
SEMI-AUTOMATIC SYSTEM FOR SETUP PROCESS OF FORGING MACHINE S. Vongbunyong, A. Wongpakdee, N. Suwanarawat, S. Phansaeng, A. Piyasinchart 2562
428
Acceptance of Technology Digital Twin for learning in 21st Century Sunti Sopapradit, Satthporn Yoosomboon 2562
429
บทบัญญัติบางประการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ที่ไม่สอดคล้องกับระบบรัฐสภา วีระพงศ์ เชาวลิต 2562
430
แนวทางการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสุนัขจร สิทธ์เทพ พันธาภา 2562
431
Analysis of the Impact of IT and Media on Business English Major Students’ Autonomous Learning รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค 2562
432
Developing the Social and Emotional Learning Model to Promote Non-English Major Students’ Attitudes and Motivation toward Business English Communication Maricel Nacpil Paras 2562
433
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการ โรงพิมพ์ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ลัดดาวัลย์ ปริ้นติ้ง จำกัด ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต, สงกรานต์ มหาผล, ธนทัต ธรรมจารี 2562
434
แนวทางการควบคุมคุณภาพในการผลิตไอศกรีมแช่แข็ง วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2562
435
การเปรียบเทียบต้นทุนการจัดส่งสินค้าระหว่างรถบริษัทและจัดจ้างรถร่วมขนส่งกรณีศึกษา บริษัท เอบีซี จำกัด สิริกร ประทุม 2562
436
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ โลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล, ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล 2562
437
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ของผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ยุวดี อนามนต์, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก 2562
438
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านอโร่ม่า ดี อิตาเลีย คอฟฟี่ วราภรณ์ ประเสริฐศรีทอง, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก 2562
439
การขนส่งผลิตภัณฑ์กับโลจิสติกส์ ไชยยศ ไชยมั่นคง, วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ, สงกรานต์ มหาผล 2562
440
การจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชลิตา ตริยาวนิช, เอกนรี ทุมพล 2562
441
Innovativeness as an Antecedents to Firm Supply Performance: The Mediating Role of Innovation Performance and Supply Chain Integration. Pongtep Phudetch, Aeknaree Toomphol, Naruemon Jituea, Patipol Homyamyen 2562
442
ความสัมพันธ์ของการเปิดเผยความเสี่ยงกับผลการดำเนินงาน กรณีศึกษา บริษัท อ.ส.ม.ท จำกัด (มหาชน) ดร.รวมพล จันทศาสตร์ 2562
443
แนวทางปรับปรุงการบริหารการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยตรงร้านอาหารแห่งหนึ่งในเดอะมอลล์ท่าพระ ดร.รวมพล จันทศาสตร์, ประจักษ์ พรมงาน, ดร.คงศักย์ ล้อเลิศรัตนะ 2562
444
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับสินค้าโดยใช้ระบบ AS400 ของโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่ง ดร.รวมพล จันทศาสตร์, วรรณลักษณ์ อภินาวิน, สุรัตน์ จันทองปาน 2562
445
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกและการมีงานทำ ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์, ดร.รวมพล จันทศาสตร์ 2562
446
การลดปัญหาการส่งมอบสินค้าของหน่วยงานขนส่ง กรณีศึกษาบริษัท เอแอนที ออโตโมทีฟ จำกัด นวพร คำดี, ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม 2562
447
การลดปัญหาการซ่อมบำรุงรถบรรทุกล่าช้ากรณีศึกษาบริษัท ไทร์เอคชเปิรท เซอร์วิช จำกัด กัญญา หินสม, ดร.ชญาดา ปลื้มภิรม 2562
448
การพัฒนารูปแบบระบบขนส่ง สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักและขนาดใหญ่ กรณีศึกษา เครื่องกำหนดไฟฟ้า กฟผ. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ชญารัฐ ศรีสงคราม, ดร.รวมพล จันทศาสตร์, สุวรรค์ลม สุทธิอาจ, ณัฐภูมิ งามเนตร 2562
449
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ชนม์ธิกา ยศปัน, บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง 2562
450
ความตั้งใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าของผู้ใช้บริการในกรุงเพทมหานครและปริมลฑล ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร 2563
451
การรณรงค์สื่อสารทางการตลาดในสื่อออนไลน์เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์ 2563
452
ปัจจัยองค์กรและประสิทธภาพการบริหารการเงินที่ส่งผลต่อการดำเนินการขององค์กร กรณีศึกษา ธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ณฐา ธรเจริญกุล 2563
453
อิทธิพลการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อทัศนคติในความตั้งใจซื้อที่พักอาศัยในอนาคตของกลุ่ม Gen X ที่พึ่งพาตนเอง ดร.นัทธีรา พุมมาพันธุ์ 2563
454
การออกแบบระบบจัดเก็บสะสมพลังงาน ฟลายวีลจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้งานร่วมกับแบริ่แม่เหล็ก อภิชิต เสมศรี 2563
455
การออกแบบและพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีบล็อคเชน ผศ.ดร.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ 2563
456
การพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ผ่านบอร์ดเกม ปิยฉัตร นุตลักษณ์ 2563
457
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวในรูปแบบของที่ระลึก สิริกร ปทุม 2563
458
การพยากรณ์ต้นทุนค่าเดินทางที่เหมาะสมของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนเชื่อมขยายในมุมมองผู้บริโภค ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 2563
459
การยุบพรรคการเมือง: กรณีศึกษาการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง ผศ.ดร.ญาณวัฒน์ พลอยเทศ 2563
460
การตีความคำว่า “วิชาชีพ” ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมกับหลักสิทธิและเสรีภาพตามกฏหมายรัฐธรรมนูญ สิทธ์เทพ พันธารา 2563
461
คุณลักษณะของนักบัญชีในยุควิถีชีวิตใหม่ เกสร คงสำเภา 2563
462
กลยุทธ์ของนักบัญชีนิติเวชและอาชญากรรมทางไซเบอร์ ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2563
463
เทคนิคการนำเสนองานโฆษณาและการเชื่อมโยงความหมายของผู้บริโภคที่มีต่อการรณรงค์โฆษณาแบบชุดของไก่ทอด บดินทร์ เดชาบูรณานนท์ 2563
464
OMNI CHANNEL เปลี่ยนธุรกิจให้อยู่รอดในยุควิถีปกติใหม่ นิยม กริ่มใจ และคณะ 2563
465
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีต่อระบบใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ณฐา ธรเจริญกุล 2563
466
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีในยุคแห่งความโกลาหล พัชร พิลึก 2563
467
อีสปอร์ต: โอกาสทางธุรกิจที่เป็นมากกว่าเกม พสุ ชัยเวฬุ 2563
468
การบูรณาการแนวคิดเรื่องบล็อกเชน เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ พอเพียง อนุชาติ บุนนาค และคณะ 2563
469
แบบจำลองการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของเกษตรกร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุชาติ บุนนาค และคณะ 2563
470
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ชนม์ธิดา ยศปัน 2563
471
สถานการณ์ทางการเงินและปัญหาหนี้สินครัวเรือนไทยในวิกฤต โควิด-19 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชนม์ธิดา ยศปัน
472
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปุณิกา แจ่มจำรัส 2563
473
Thai Schools and Gender Balance: Views from Teachers and Students in Thailand ผศ.ดร.ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ 2563
474
อิทธิพลของข้อมูลทางการบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหาร งานของผู้จัดการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย 2563
475
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชันเบบี้บูมเมอร์ ในจังหวัดสมุทรปราการ นิยม กริ่มใจ 2563
476
การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบชุมชนเป็นฐาน: ชุมชน บางน้ำผึ้ง กรณีศึกษาของวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา 2563
477
การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัลในช่วงเวลาแห่งการแพร่ระบาดและความไม่แน่นอน พัชร พิลึก พสุ ชัยเวฬุ 2563
478
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในคุ้งบางกระเจ้า พรมิตร กุลกาลยืนยง 2561
479
Entrepreneurial Intention of Students in Higher Education Institutions Within the Network of the Upper Central Region of Thailand Ampol Navavongsathian, Pattarada Rungruang 2563
480
The Impact Of The covid-19 Pandemic On Supply Chain Performance Of The Auto Parts Industries Of Thailand Ampol Navavongsathian, Jirasek Trimetsoontorn, Pattarada Rungruang, Surat Janthongpan 2563
481
Causal Factors Affecting Mobile Banking Services Acceptance by Customers in Thailand Ampol NAVAVONGSATHIAN, Busaya VONGCHAVALITKUL, Tanakorn LIMSARUN 2563
482
Study of Green Logistics Managing Potential and the Prepareness of Auto Parts Industries in Thailand Ampol Navavongsathian , Dadanee Vuthipadadorn , Sithichai Farangthong , Surat Janthongpan , Roumpol Juntasart 2563
483
Factors Affecting Consumer’s Loyalty in Food Delivery Application Service in Thailand Tanakorn LIMSARUN, Ampol NAVAVONGSATHIAN, Busaya VONGCHAVALITKUL, Nantaporn DAMRONGPONG 2563
484
Factors influencing to Mobile Banking’ Service Quality Satisfaction in Thailand. Busaya Vongchavalitkul, Ampol Navavongsathian, Tanakorn Limsarun, Worapat Paireekreng 2563
485
การออกแบบและพัฒนาระบบจองคอร์สเรียนทำขนมกับผู้สอนอิสระบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง พัชรี สืบเพ็ง ภาสกร นุชเทียน สุริยะ พุ่มเฉลิม 2563
486
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการจองบ้านจัดสรรบนอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเชิงโครงสร้าง แพรวพลอย ภูรัต สุริยะ พุ่มเฉลิม ทิพย์วรรณ รัตนธำรงพรรณ 2563
487
เว็บไซต์เช่าห้องอัดเสียงและอุปกรณ์ดนตรีโดยใช้แนวคิดคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ สุชาติ รมณียารักษ์ นฤทธิ์ตา สุดสงวน 2563
488
การพัฒนาระบบจองคิวบริการล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ วชิรวิชญ์ นิลสุก 2563
489
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางออนไลน์ของประชาชน ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์ นฤทธิ์ตา สุดสงวน 2563
490
การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช๎แอพพลิเคชั่นไลน์ โรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน จังหวัดสมุทรปราการ ประทานพร อุ่นออ ธัญสุดา งามธนวิทย์ ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์ 2563
491
การพัฒนาระบบการรู้จำใบหน้าของนักศึกษาโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ 2563
492
ระบบวิเคราะห์และนับจำนวนผลมะนาวอ่อนและผลมะนาวแก่โดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ 2563
493
การวิเคราะห์แก๊สที่ละลายอยู่ในน้ำมันด้วยวิธีการฟัซซี่ สุวิไล พุ่มโพธิ์ 2563
494
การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะอุปกรณ์เสริมรถยนต์กรณีศึกษาบริษัทโครงสร้างเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ณัฐวดี มหานิล พรศักดิ์ อรรถวานิช สุเวช อยู่น้อย 2563
495
การวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการขนส่งสารเคมี กรณีศึกษาบริษัทปิโตรเคมีแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง ณัฐวดี มหานิล กำพล สุภสร รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร 2563
496
การประยุกต์ใช้แบบจำลอง DMAIC เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตฝาปิดขวดยาหยอดตา ธัญญลักษณ์ ศรีราม ณัฐวดี มหานิล 2563
497
การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติเรื่อง การรณรงค์อนุรักษ์ช้างไทย พระวุฒิไกร พิมพขันธ์ ภัสสร ปัทวงค์ นันทรัตน์ กลิ่นหอม 2563
498
การพัฒนาระบบจัดการตารางงาน ด้วยระบบนาทาง GPS กรณีศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สุชาติ รมณียารักษ์ 2563
499
Study to reduce cycle time in the injection part of production process Suwet Yunoi Paithun Mekmok 2563
500
The Study of the Relationship between Factors Affecting Holding a Smartphone Vertically and Horizontally Hathaichanok Inlop Apiradee Dechphongsumrit, Nattavadee Mahanil 2563
501
The Webtoon Development to Enhance the Learning Skills of Students in the 21st Century. Apiradee Dechphongsumrit Nantarat Klinhom 2563
502
The Development of Children Forgetting Protection Device with Radio Frequency Identification (RFID) Technology in a Student Shuttle. Panjaphon Petrapoonsinchai 2563
503
การลดของเสียในกระบวนการผลิตอุปกรณ์โครงเหล็กคุ้มกันความปลอดภัยของรถยนต์ ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล อภิชิต เสมศรี 2563
504
การพัฒนารูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อช่วยรณรงค์ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในสถาบันการศึกษาเอกชน อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์ รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร วชิรวิชญ์ นิลสุก 2563
505
Green University Using Cloud Based Internet of Things Model for Energy Saving Sunti Sopapradit Pallop Piriyasurawong 2563
506
Mathematical Model for Gaussian-like Pulse Design for a UWB System Based on the Generalized Bessel Polynomials Thanavit Anuwongpinit, Vanvisa Chutchavong, Chawalit Benjangkaprasert, Kanok Janchitrapongvej 2563
507
ข้อห้ามการศึกษาต่อในทางวิชาชีพเฉพาะ กรณีภิกษุสามเณร นิวัติ วุฒิ สฤษดิ์ผล ชมไพศาล สิทธ์เทพ พันธาภา 2563
508
Risky Behaviors of the Foreign Female Tourists Travelling Alone in Thailand Nawaporn Boonprasom Rapeepat So-in 2563
509
Enhancing Business English Major Students’ Vocabulary Knowledge through Project-Based Learning: A case study of the 4th year Students English for Tourism Piyachat Nutalak 2563
510
A Study in the Quality of Instructional Management of General Education in Bachelor’s Degree Program of Saint Louis College อัชฌา ชื่นบุญ พิศุลี สร้อยโมรี ทรงวุฒิ บุริมจิตต์ 2563
511
Analysis of Activities that Enhanced students’ Communication Skills and Cross-Cultural Understanding of ASEAN Community through English Camp: A case Study of International Inter-Cultural Expedition Camp at University Malaysia Sarawak Amporn Srisermbhok 2563
512
การเรียนและการสอนคณิตศาสตร์สาหรับการตัดสินใจด้าน โลจิสติกส์ในยุคการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ รวมพร ทองรัศมี โอเนส 2563
513
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำไทยแอร์เอเซีย เอกนรี ทุมพลและคณะ 2563
514
ปัจจัยที่ส่งผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยระบบโลจิสติกส์ อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เอกนรี ทุมพล และคณะ 2563
515
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานขนส่งผู้โดยสาร กรณีศึกษา สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (เอกมัย) วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2563
516
การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สิริกร ประทุม 2563
517
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการในการพัฒนาด้านสมรรถนะของพนักงานฝ่ายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2563
518
โมเดลการรับรู้คุณภาพความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมต้นทุนการเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจลูกค้าต่อความภักดีลูกค้าด้านการเลือกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ นัทธีรา พุมมาพันธ์ 2563
519
ปัจจัยการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจวิถีใหม่ รวมพล จันทศาสตร์ ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 2563
520
ความคิดเห็นของผู้จัดการสำนักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการที่มีต่อการปฏิบัติตามองค์ประกอบการรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชี เกสร คงสำเภา 2561
521
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเครือข่ายภาคกลางตอนบน ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร และ ดร.ภัทรดา รุ่งเรือง 2561
522
สมรรถนะและความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานโรงแรมระดับ 3-5 ดาวในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อติ เรียงสุวรรณ 2561
523
วิเคราะห์กิจกรรมค่ายวัฒนธรรมอาเซียนที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและความเข้าใจต่างวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับ อุดมศึกษา กรณีศึกษาจากการจัดค่ายระหว่างวัฒนธรรมอาเซียนให้กับนักศึกษานานาชาติที่มหาวิทยาลัยแห่งมาเลเซียที่รัฐซาราวัก รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค 2561
524
การพัฒนากลวิธีการสอนโดยใช้เกมการสอนคำศัพท์ของครูระดับประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรปราการ ดร.รพีพัฒน์ โสอินทร์ และ ดร.วไลพร ฉายา 2561
525
Developing Business English Major’s Communication Skills through Real Time Activities Outside Class Maricel Nacpil Paras 2561
526
การเพิ่มพูนคำศัพท์ด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน: กรณีศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 ปิยฉัตร นุตลักษณ์ 2561
527
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายผ่าน Web Application เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สุชาติ รมณียารักษ์ 2561
528
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้า ณัฐวดี มหานิล 2561
529
การออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้แนวทาง Game-Based Learning ปัญจพล เภตราพูนสินไชย 2561
530
ระบบการเรียนรู้สะเต็มด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผ่านคลาวด์เลิร์นนิ่ง เพื่อผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 สันติ โสภาประดิษฐ์ 2561
531
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์ 2561
532
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับการส่งเสริมหุ่นกระบอกไทย พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค 2561
533
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) โดยใช้ IT เป็นฐานเพื่อการประเมินและการตัดสินใจโดยผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ 2561
534
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร นิยม กริ่มใจ 2562
535
รูปแบบการจัดการเพื่อความอยู่รอดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มการค้าปลีกและการค้าส่ง : สินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย อัญมณีและเครื่องประดับ พัชร พิลึก 2562
536
ภาวะผู้นำและทักษะของผู้ประกอบการที่มีต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจการให้บริการ โลจิสติกส์ เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ 2562
537
ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมต่อการจัดประชุมสีเขียว นวพร บุญประสม 2562
538
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและการกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้รับบริการ กรณีศึกษาโรงแรมระดับ 4 ดาว ในจังหวัดชลบุรี เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา 2562
539
การพัฒนาระบบคลังข้อสอบบนเทคโนโลยีการประมวลผลบนกลุ่มเมฆเพื่อวัดมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม 2562
540
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า วชิรวิชญ์ นิลสุก 2562
541
การพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้างานวิจัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์ 2562
542
ปัญหาของการใช้อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ศึกษากรณีการใช้อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ตามบท เฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 วีระพงศ์ เชาวลิต 2562
543
การพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 โดยใช้บทละครและ การวาดภาพประกอบการเรียนการสอน รศ.ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค และ Aj.Maricel Nacpil Paras 2562
544
การพัฒนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ชุมชนวัดบางหัวเสือผ่านเกม สุทธดา เอี่ยมโอภาภาส 2562
545
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษาบริษัทเคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล 2562
546
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนรายวิชาสถิติในระดับอุดมศึกษา โดยวิธีการสอนแบบมีส่วนร่วม ผศ.ดร.รวมพร ทองรัศมี โอเนส 2562
547
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ เลือกเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของนักศึกษาวิทยาลัย เซาธ์อีสท์บางกอก ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2562
548
ความรู้และเจตคติที่มีต่อคุณลักษณะของผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร วรวุฒิ พันธาภา และ ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2562
549
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวตลาดริมน้ำวัดบางหัวเสือ ชนม์ธิดา ยศปัน และ บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง 2562
550
อัตลักษณ์ของชุมชนบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล 2562
551
การสร้างคลังต้นไม้ภาษาไทย โดยใช้ไวยากรณ์ความน่าจะเป็นแบบไม่พึงบริบท ดร.ธีระพล ลิ้มศรัทธา 2562
552
การพัฒนาหลักสูตรการถอดประกอบและซ่อมบำรุงแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ผสมโลกแห่งความจริง ดร.อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ 2562
553
การพัฒนาระบบตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรียนโดยใช้เทคนิคการรู้จำใบหน้า เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ 2562
554
การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในการปรับปรุงกระบวนการขายสำหรับบริษัทที่ให้บริการซ่อมบำรุงด้านระบบไฟฟ้า ในกรุงเทพมหานคร รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร 2562
555
ปัจจัยส่วนบุคลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ และ ดร.รวมพล จันทศาสตร์ 2562
556
การประยุกต์ใช้เทคนิค PERT/CPM ในการ ศึกษาเส้นทางเพื่อเดินทางไปวัดบางหัวเสือ ศ.พล.ร.ต.หญิงยุวดี เปรมวิชัย และ ดร.รวมพล จันทศาสตร์ 2562
557
การนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของเกษตรกรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับทุนจากสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค 2562
558
การบูรณาการแนวคิดเรื่องบล็อกเชนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติได้รับทุนจากสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ พล.ต.ดร.อนุชาติ บุนนาค 2562
559
การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย, อัณณพา สายทอง, ศิริวรรน หว่องเจริญ, เลิศลักษณ์ มูลตา, ศิราพร แซ่ตั้ง 2564
560
คริปโทเคอร์เรนซีกับการเสียภาษีในประเทศไทย เกสร คงสำเภา, วาสนา ศรบุญทอง, สุนิสา ตรีสุวรรณ์, ประสิทธิ์ ทันสมัย, จารุพร อมรพงศ์ชัย 2564
561
กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและการได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs พสุ ชัยเวฬุ, เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ 2564
562
กฎหมายภาษี e-Service ของกรมสรรพากรกับธุรกิจแพลตฟอร์มต่างประเทศ ณกานต์ บัวเผื่อน, ณฐา ธรเจริญกุล, ศิริวรรน หว่องเจริญ 2564
563
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติกับงานบัญชี ณฐา ธรเจริญกุล, สุนิสา ตรีสุวรรณ์, ศิริพร ลำแพน, ศศิธร โกมลหทัย 2564
564
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด ศรีศรินทร์ สุขสุทธิ, ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย, เอกนรี ทุมพล, ศศิวิมล ว่องวิไล 2564
565
ความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพของสำนักงานบัญชีที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามองค์ประกอบของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชีในจังหวัดสมุทรปราการ เกสร คงสำเภา 2564
566
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จริยา ศรีจรูญ 2564
567
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ฉลากลดคาร์บอนของผู้บริโภคในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร นิยม กริ่มใจ 2564
568
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการประเมินผลโครงการ ประเพณีรับบัว หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย ครั้งที่ 85 โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล, ชนม์ธิดา ยศปัน 2564
569
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดสมุทรปราการ ภูษิตย์ วงษ์เล็ก, วัลยา ชูประดิษฐ์, ภูวกร อนันตรักษ์ 2564
570
การศึกษา ความเชื่อ แรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดเครือข่ายภาคกลางตอนบนในประเทศไทย อำพล นววงศ์เสถียร, ภูษิตย์ วงษ์เล็ก, ภิศาชล พรมวงษ์, กรรณิการ์ สุสม, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, เฉลิมพร เย็นเยือก 2564
571
การวิเคราะห์โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานระดับคระวิชาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จอมภัค จันทะคัต, ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิต, อำพล นววงศ์เสถียร 2564
572
รูปแบบของปัจจัยควบคุมสุขภาวะทางการเงินของผู้มีรายได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อธิต ทิวะศะศิธร์, นราทิพย์ ชุติวงศ์, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล, พิทยา ผ่อนกลาง 2564
573
โมเดลสมการโครงสร้างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อที่พักอาศัยในอนาคตของกลุ่ม Gen X นัทธีรา พุมมาพันธุ์ 2564
574
ความตั้งใจในการเลือกรูปแบบการเดินทางด้วยรูปแบบการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อำพล นววงศ์เสถียร, ภัทรดา รุ่งเรือง, วัลยา ชูประดิษฐ์, ณฐา ธรเจริญกุล, จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 2564
575
การพัฒนาระบบแปลงไฟล์ภาพและเสียงเป็นข้อความจากหน้าซองจดหมายด้วยการประมวลผลภาพ เชาวลิต จันภิรมย์, วชิรวิชญ์ นิลสุก, ทิพย์วรรณ รัตนธำรงพรรณ, จิรวัฒน์ โชติคุณ, ปรารถนา แท่นแก้ว 2564
576
การพัฒนาระบบสแกนลายนิ้วมือและจับภาพใบหน้าด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับห้องแม่ข่าย เอกรัตน์ สุขสุคนธ์, สมชิต พวกสันเทียะ, บัววรรณ ศักดิ์เจริญชัยกุล, พิชชากร ขอบใจ 2564
577
การค้นหาใบหน้าบุคคลและวัตถุบริเวณดวงตาโดยใช้แบบจำลองสีร่วมกับการประมวลผลภาพ เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ 2564
578
การพัฒนาเทคนิคค้นหาพื้นที่ใบหน้าและวัตถุบริเวณดวงตาโดยใช้หลักการประมวลผลภาพ เอกรัตน์ สุขสุคนธ์, ศุภกิตติ โสภาสพ, จักรี ศรีนนท์ฉัตร 2564
579
ระบบลงทะเบียนใบหน้าและตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรียนด้วยการประมวลผลภาพร่วมกับไลบรารี่การรู้จำใบหน้า เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ 2564
580
ระบบลงทะเบียนและตรวจสอบนักศึกษาเข้าห้องเรียนด้วยหลักการประมวลผลภาพร่วมกับเทคนิคการรู้จำใบหน้า เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ 2564
581
ระบบแสดงอาการของผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ด้วยการเคลื่อนไหวนิ้วมือผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เอกรัตน์ สุขสุคนธ์, เชาวลิต จันภิรมย์, ศักดิ์ชัย ช่างอุดม, ภัทรนนท์ เจษฎาประสิทธิ์, ธนพล บุญริ้ว 2564
582
การประยุกต์นำวิธีการอบอ่อนไปใช้ในการปรับค่าความแข็งของโลหะสำหรับกระบวนการผลิต ณัฐวดี มหานิล, วรุฒ น้อยกุหลาบ 2564
583
การพัฒนาห้องเรียนกลับด้านสำหรับการเรียนแบบบูรณาการศึกษากับการทำงานในยุควิถีใหม่ ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์, ยุวดี เปรมวิชัย, ศศิธร คงอุดมทรัพย์ 2564
584
การปรับปรุงข้อคำถามด้วยความเกี่ยวพันป้อนกลับโดยใช้ขั้นตอนเชิงพันธุกรรมร่วมกับวิธีการเนเบอร์ฮูทเสิร์ทสำหรับการค้นคืนรูปภาพจากเนื้อหาของรูปภาพ ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์, สุชาติ รมณียารักษ์, รัตนาภรณ์ นิลพงษ์, สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ 2564
585
การควบคุมคุณภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนบังโคลนหน้าแก้มข้างรถยนต์ด้วยวิธีโพคา-โยเกะ อภิชิต เสมศรี, เอกรัตน์ สุขสุคนธ์, สำรวย สีสมุทร, ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต 2564
586
การพัฒนาหลักสูตรออนไลนสำหรับการอบรมผูประเมินภายนอก ในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผูเชี่ยวชาญ สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์, สุริยะ พุ่มเฉลิม 2564
587
การจัดทำแผนที่ของแหล่งการเรียนรู้ในเขตบางนากรุงเทพมหานคร โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล, นเรนทร์ แก้วใหญ่, ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์ 2564
588
STEAM Learning with Digital Fabrication Laboratory on Cloud Computing Model to Enhance Creative Product Sunti Sopapradit, Panita Wannapiroon 2564
589
Optimized Gaussian Pulse Design for UWB System Using Particle Swarm Optimization Based-on Generalized Bessel Polynomials Vanvisa Chutchavong, Thanavit Anuwongpinit, Boonchana Purahong, Tuanjai Archevapanich, Kanok Janchitrapongvej 2564
590
A Discriminant Analysis of Actual Use of Cloud Technology for Vocational and Technical Education Sathaporn Yoosomboon, Thanyatorn Amornkitpinyo, Sunti Sopapradit, Pimprapa Amornkitpinyo, Raviwan Kinhom 2564
591
The Structural Equation Model of actual use of Cloud Learning for Higher. Education students in the 21st century. Thanyatorn Amornkitpinyo, Sathaporn Yoosomboon, Sunti Sopapradit, Pimprapa Amornkitpinyo 2564
592
การยุบพรรคการเมือง กรณีศึกษาการกู้ยืมเงินของพรรคการเมือง ญาณวัฒน์ พลอยเทศ 2564
593
ปัญหาการใช้อำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ศึกษากรณีการใช้อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี ตามบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 วีระพงศ์ เชาวลิต 2564
594
การตีความของศาลปกครองกลาง ตามคำสั่งมหาเถรมาคมกับหลักเสรีภาพการศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ นิวัติ วุฒิ, สิทธ์เทพ พันธาภา 2564
595
ความไว้วางใจกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา, อภิวัฒน์ ปิยะสกุลชัย 2564
596
นวัตกรรมการบริการด้วยเทคโนโลยีเอไอในธุรกิจโรงแรมในสถานการณ์โควิด 19 จิรกฤต เสมอเพื่อน, สหรัฐ กุลวัฒนโยธิน 2564
597
Discussion-based Online Teaching in a Business English Communication Course: An Investigation of the Learners’ skill Enhancement, Expectations, and Readiness Rapeepat So-In, Maricel Nacpil Paras, Walaiporn Chaya 2564
598
แรงจูงใจและการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำ กรณีศึกษา วัดสำคัญในจังหวัดสมุทรปราการ นวพร บุญประสม, เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา, ศุภลักษณ์ สุริยะ, อติ เรียงสุวรรณ, ประวีร์ เหวียนระวี, วัลยา ชูประดิษฐ์ 2564
599
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทสถาบันกับทักษะด้านนวัตกรรมของบุคคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ภูษิตย์ วงษ์เล็ก, ภิศาชล พรมวงษ์, กรรณิการ์ สุสม, วัลยา ชูประดิษฐ์, เฉลิมพร เย็นเยือก 2564
600
“คนเก่งที่เป็นคนดี” โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนรุ่นใหม่ มีชัย ออสุวรรณ, ถมรัตน์ ศิริภาพ, กรรณิการ์ สุสม, ภูษิตย์ วงษ์เล็ก, บุษยา วงษ์ชวลิตกุล 2564
601
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านการขนส่ง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.พี.เอส.ทรานสปอร์ต วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ 2564
602
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งพัสดุ อัสรียาภร สง่าอารีย์กุล 2564
603
A Review and Comparison of Leading Logistics and Supply Chain Management Software Packages Roumporn Thongrassamee Aarnes 2564
604
การบูรณาการเทคนิค PERT/CPM เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาเส้นทางไปท่องเที่ยววัดบางหัวเสือ รวมพล จันทศาสตร์, ยุวดี เปรมวิชัย 2564
605
ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการจัดการซากหลอดฟลูออ เรสเซนต์ในประเทศไทย เชษฐ์ภณัฎ ปัญญวัชรพงศ์, ณัฐนันท์ พิมล, รวมพล จันทศาสตร์, ชุจิมาพร หมอนใหญ่, นพดล คุรุวัขรพงศ์, ฉัตรปกรณ์ วงศ์สอนธรรม, แรกซ์ เซดวิก รุ่งเรือง
606
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการกับคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, วรวุฒิ พันธาภา 2564
607
The Structural Equation Model of Supply Chain Sustainability in the Auto Parts Industry of Thailand Ampol Navavongsathian, Roumpol Juntasart, Surat Janthongpan, Jirasek Trimetsoontorn, Wallaya Chupradit, Pattarada Rungruang 2564
608
การศึกษาระบบการจัดการโลจิสติกส์ของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด ในจังหวัดสมุทรปราการ เอกนรี ทุมพล 2564