ระบบสารสนเทศงานวิจัย


พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการทำงานวิจัย ฝึกทักษะด้านการวิจัย
วิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายที่สถาบันต้องการ ส่งเสริมการทำงานวิจัยของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์/แก้ไข ตอบสนองนโยบายของสถาบัน
การเพิ่มผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร/ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ สร้างชื่อเสียงด้านการวิจัยให้กับสถาบันโดยการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบัน
พัฒนาการวิจัยสําหรับอาจารย์ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง สร้างผลงานวิจัยให้กับสถาบัน และบูรณาการการวิจัยเข้ากับการจัดการเรียนการสอน