ฐานข้อมูลนักวิจัย


ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
1
รวมพล จันทศาสตร์ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
2
สิริกร ประทุม คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
3
วิมลวัลย์ ทรงศิริยศ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
4
นัทธีรา พุมมาพันธุ์ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
5
นิยม กริ่มใจ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
6
เบญจมาภรณ์ ชำนาญฉา คณะศิลปศาสตร์
7
ศิริวรรณ หว่องเจริญ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
8
ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
สุชาติ รมณียารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
สันติ โสภาประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
พ.อ.อ.ผศ.ดร.สุริยะ พุ่มเฉลิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
ณัฐวดี มหานิล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
อภิรดี เดชพงษ์สัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14
สุเวช อยู่น้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
ผศ.ญาณวัฒน์ พลอยเทศ คณะนิติศาสตร์
16
วีระพงศ์ เชาวลิต คณะนิติศาสตร์
17
รศ. ดร. อัมพร ศรีเสริมโภค คณะศิลปศาสตร์
18
พล.ต.ดร. อนุชาติ บุนนาค คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
19
ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
20
อาจารย์ปิยฉัตร นุตลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์
21
ดร.เอกนรี ทุมพล คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
22
อาจารย์ณฐา ธรเจริญกุล คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
23
Ms.Maricel Nacpil Paras คณะศิลปศาสตร์
24
นันทรัตน์ กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25
ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26
ผศ.ดร.วัลยา ชูประดิษฐ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
27
ผศ.ดร.รวมพร ทองรัศมี โอเนส คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
28
ดร.ธีระพล ลิ้มศรัทธา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29
อาจารย์นวพร บุญประสม คณะศิลปศาสตร์
30
อาจารย์จริยา ศรีจรูญ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
31
ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
32
ว่าที่ร้อยตรี เชาวลิต จันภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
ผศ.สุโกศล วโนทยาพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34
รศ.ดร.กนก เจนจิระพงศ์เวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35
พลเรือตรีหญิง ศ.ยุวดี เปรมวิชัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
36
อภิชิต เสมศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37
วชิรวิชญ์ นิลสุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38
ฌาวีรัชญ์ พรศิยาวรัญญ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39
วรวุฒิ พันธาภา คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
40
ชนม์ธิดา ยศปัน กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
41
บริสุทธิ์ ผึ่งผดุง กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
42
อรรณพ ปิยะสินธ์ชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43
เอกรัตน์ สุขสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44
รติสรณ์ พฤฒิศาลิกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45
ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
46
ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
47
ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน
48
ดร.ภูษิตย์ วงษ์เล็ก คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
49
ดร.โศจิลักษณ์ กมลศักดาวิกุล กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
50
เกสร คงสำเภา คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
51
ดร.รพีพัฒน์ โสอินทร์ คณะศิลปศาสตร์
52
สิทธ์เทพ พันธารา คณะนิติศาสตร์
53
ผศ.บดินทร์ เดชาบูรณานนท์ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
54
พสุ ชัยเวฬุ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
55
ปุณิกา แจ่มจำรัส กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
56
ผศ.ดร.ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
57
วาสนา ศรบุญทอง คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
58
บุษยา วงษ์ชวลิตกุล คณะศิลปศาสตร์
59
เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
60
อนุชิต เพ็งบุปผา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
61
ดร. เชษฐ์ภนัฏ ปัญญวัชรวงศ์ บริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้
62
นันท์นภัส สว่างการ คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน